ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult & Gerontological nursing)
อ.ไพรินทร์ พัสดุ
อ.สุนิสา สีผม
อ.พรนภา นาคโนนหัน
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อ.พรนภา นาคโนนหัน

_________________________w150.jpg

หัวหน้าสาขาวิชา 

อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล
Instructor Dr. Rotsukon Varitsakul
rotsukonv@hotmail.com
0-2256-4092-98 ต่อ 274