ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Geriatric Nursing Department)
ผศ.ศิริพร พุทธรังษี
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ศิริพร พุทธรังษี                  (อังกฤษ) Assistant Professor Siriporn Phutarangsi ...
อาจารย์ นพวรรณ บุญบำรุง
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ นพวรรณ บุญบำรุง                 (อังกฤษ) Instructor Noppawan Boonbumrong ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์&...
อาจารย์ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ศุทธิจิต  ภูมิวัฒนะ                 (อังกฤษ) Instructor Suttichit  Phumivadhana ตำแหน่งทาง...
ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุย
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา  (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Prapaporn  Chinuntuya ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัด ภาควิชาการ...

อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ

อาจารย์ณัฐธยาน์ วีระพงษ์

ดร.อารยา เจรนุกกูล

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

อาจารย์นภาพร พีรกวี

อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล

อาจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

อาจารย์กนกพร จิวประสาท

ผศ.ฐาปณีย์ น้ำเพชร

อาจารย์บัวหลัน หินแก้ว

อาจารย์นันทิยา แสงทรงฤทธิ์

อาจารย์กมลกานต์ ปรีชาธีรศาสตร์

ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส

หัวหน้าภาควิชา

รายวิชาสังกัดภาควิชา

_______________.jpg

 

หัวหน้าภาควิชา 

ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส ()
Assistant Professor Dr. Bu-ngah Tanopas
tanopas.btrc@gmail.com
0-2256-4092-98 ต่อ 274