ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
teacher  หน้าที่ 2

อาจารย์ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ศุทธิจิต  ภูมิวัฒนะ                 (อังกฤษ) Instructor Suttichit  Phumivadhana ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศน...
อ.ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ ดร. มลธิรา อุดชุมพิสัย (อังกฤษ) Dr. Monthira Udchumpisai วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา Ph.D (Nursing) ความเชี่ยวชาญ - Critical care nursing - Home care for patient with life-support technology - Family caregiving - Continuing care ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ มลธิรา อุดชุมพิสัย. (2553). ปัจจัยที่...
อ.สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อ.สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม
อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ ฉัตรกมล  ประจวบลาภ                 (อังกฤษ) CHATKAMON  PRACHUABLARP ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 5 อาจารย์ประจำภาควิชาฯ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
อาจารย์ณัฐธยาน์ วีระพงษ์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์ณัฐธยาน์  วีระพงษ์                 (อังกฤษ) Instructor Natthaya  Veerahpong ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail vnatthaya@gmail.com เบอร์โทร 022564092 ต่อ 272 ความเชี่ยวชาญ ...
อาจารย์นภาพร พีรกวี
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์นภาพร  พีรกวี                (อังกฤษ) Instructor Napaporn Peerakavee ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: kuiruji@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ...
อาจารย์กนกพร จิวประสาท
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์กนกพร  จิวประสาท  (อังกฤษ) Instructor Kanokporn Jiewprasert ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 6 วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail kanokpornjiew@gmail.com ความเ...
อาจารย์บัวหลัน หินแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์บัวหลัน  หินแก้ว                 (อังกฤษ) Instructor Bualun  Hinkaew ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 5 วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล E-mailL b...
อาจารย์นันทิยา แสงทรงฤทธิ์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์นันทิยา  แสงทรงฤทธิ์                (อังกฤษ) Instructor Nantiya  Sangsongrit ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 4 วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail nanit-ya@hotmail.com ...
อาจารย์เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) อาจารย์เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์                (อังกฤษ) - ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 6 วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บ...

[1][2][3]
[กลับไป]