ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์


Sarinrat.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

               (อังกฤษ) Assistant Professor Sarinrat Wattanatornnan


ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3.  Mini MBA in health รุ่นที่ 21 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail sarinrat1515@windowslive.com

ความเชี่ยวชาญ
  • การดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม palliative care, สุขภาพสตรี การพัฒนานักศึกษา

งานบริการวิชาการ
  • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ palliative care
  • วิทยากรอบรมโครงการเพิ่มคุณภาพการบริการสุขภาพและผลลัพธ์การบริการทางการพยาบาล
  • วิทยากรให้ความรู้ เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  • วิทยากรบรรยายหัวข้อ การพัฒนานักศึกษา

[กลับไป]