ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

Duangkamol.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์

               (อังกฤษ) Assistant Professor Dr.Duangkamol Wattradul
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 8
หัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
1. ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง Certificate of advanced special Nursing Course ICU CCU Nursing NiNon University Itabashi Hospial, Tokyo Japan 
4. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

E-mail dwattradul@hotmail.com , d_wattradul@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
 • พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงได้รับวุฒิบัตร Advanced Practice Nurse (APN) สาขาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ จากสภาการพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2549
 • ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
 • กรรมการดำเนินโครงการแกนนำจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก และสปสช
งานบริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก ในการประชุมประจำปีของสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี 2549- ปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และการพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น สถาบันทรวงอก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ
 • คณะอนุกรรมการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ) สภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2521-2553
 • ประธานในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2554
 • อนุกรรมการในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน
 • บรรณาธิการและเขียนตำรา
 • ผลงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ บทความทางวิชาการ (ระบุชื่อ แหล่งที่พิมพ์และปีที่พิมพ์)
 • การเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

การฝึกอบรมอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร)

พ.ศ.

สถานที่

หลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

2550

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

Basic Life Support

3 วัน

2530

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Advanced cardiac life support

2 สัปดาห์

 ประวัติการทำงาน 

ปี พ.ศ.

ชื่อตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2525 – 2538

พยาบาลประจำการ

หน่วยไอ ซี ยู อารุกรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2538 – 2550

อาจารย์พยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

2550 – ปัจจุบัน

อาจารย์พยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

งานสอน (ระบุระยะเวลารวมทั้งประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาและสาขาที่สอนย้อนหลัง 3 ปี   จนถึงปัจจุบัน)

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่ I การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการผันแปรออกซิเจน
 2. การพยาบาลผู้ใหญ่ II การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการผันแปรการรู้สติ
 3. การพยาบาลผู้ใหญ่ III 
 4. การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
 5. สอนวิชาสถิติเบื้องต้น
 6. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ I (อายุรกรรม)
 7. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ II (อายุรกรรมประสาท)
 8. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน (ICU อายุรกรรม)

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 1. สอนหลักสูตรแกน วิชาระบบสุขภาพและการพยาบาล
 2. สอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 • งานบริการวิชาการ (ระบุงานบริการวิชาการที่ใช้ความรู้และระดับสูงอันอาจเป็นประโยชน์กับการศึกษาเฉพาะทาง)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและทรวงอก

 


[กลับไป]