ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

Johnphajong.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) รศ.ดร. จอนผะจง  เพ็งจาด

               (อังกฤษ) Associate Professor Johnphajong  Phengjard, RN, Ph.D
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-256-4092- ต่อ 272
email address : jphef@trcn.ac.th

ประวัติการศึกษา

2528 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2533 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาล) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540 Master of Science (Nursing) University of Washington, USA
2544 Doctor of Philosophy (Nursing) University of Washington, USA

ประสบการณ์การทำงาน

2528 - 2529 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2529 - 2538 อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2538 – 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
2548 - 2551 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
2551 - 2554   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2554 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ
  • การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง    
  • ผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย
  • การวิจัยเชิงคุณภาพ ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology research methodology)

ไฟล์แนบบทความ
 Curriculum vitae รศ.ดร. จอนผะจง เพ็งจาด [69 kb]
[กลับไป]