ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา

Prapaporn.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา

 (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Prapaporn  Chinuntuya

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สังกัด ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วุฒิการศึกษา

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2529
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำหรับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548

งานสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 1. วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ I 
 2. วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ II
 3. วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ III
 4. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ I (ศัลยกรรมทั่วไป)
 5. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ II (ศัลยกรรมระบบประสาท)
 6. ชาการวิจัยทางการพยาบาล
 7. วิชาทฤษฎีทางการพยาบาล
 8. วิชามโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • ประภาพร จินันทุยา และบุญชู ศิริจินดากุล. (2555). ปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนระยะหลังผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร. พยาบาลสาร, 39 (ฉบับพิเศษ). 74-85.
 • ประภาพร จินันทุยา เกศรินทร์ ศรีสง่า ศิริพร พุทธรังษี วัชรินทร์ วนการโกวิท กมลรัตน์ เอิบสิริสุข และขัตติยา ชั้นประดับ. (2547). การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การรับรู้สมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ I ของนักศึกษาพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล, 29(1). 31-42.
 • ประภาพร จินันทุยา และกัลยา นาคเพ็ชร์. (2545).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล, 27(2). 174-184.
 • ประภาพร จินันทุยา และอุไร จันทร์เมฆา. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล.วิทยาสารพยาบาล, 27(3). 284-292.
 • ประภาพร จินันทุยา และจอนผะจง เพ็งจาด (2545)ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล.วิทยาสารพยาบาล, 27(2). 138-148.

ผู้ร่วมวิจัย
 • พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ ประภาพร จินันทุยา และวาสนา เลอวิทย์วรพงศ์. (2551). การเลิกบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์: การวิเคราะห์วรรณกรรม. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 22(2), 89-103.
 • Somwong, W., Jirapathomchai, C., Chinuntuya, P., Kiattiweerasax, C., & Ratanopase, C. (2011). Anxiety and readiness for craniotomy surgery in patients with brain tumor. Poster presentation. “The Oriental Wisdom in Neurosurgery” The 14th ASEAN Neurosurgical Nursing Congress of Neurological Surgeons and the 9th ASEAN Neurosurgical Nursing Congress and World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Education Course, 16-19 February, 2011 at Sheraton Grand Laguna, Phuket, Thailand.
 • Urbenjaphol, P, Siwanuwat, R., & Chinuntuya, P. (2009). Predictive factors for clinical outcomes in patients with intracerebral hemorrhage. Poster presentation. 21st Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care, December 6-9, Orlando, Florida, USA.
 • ชุลีพร เชาสน์เมธากิจ อังคณา สริยาภรณ์ ประภาพร จินันทุยา เกศรินทร์ ศรีสง่า เดือนทิพย์ เขษมโอภาส เครือวัลย์ ศรียารัตน์ นัยนา กาญจนพิบูลย์ และวันเพ็ญ บุญสวัสดิ์. (2548). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ. วิทยาสารพยาบาล, 30(2), 214-227.
 • จอนผะจง เพ็งจาด กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ประภาพร จินันทุยา และฐิติภา หลิมสุนทร (2548) การศึกษาประสิทธิผลของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตปทุมวัน ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า. วิทยาสารพยาบาล, 30 (1). 
 • ชุลีพร เชาสน์เมธากิจ เกศรินทร์ ศรีสง่า ประภาพร จินันทุยา และ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2547). ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนรายวิชา 30-0101 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล, 29(3), 281-294.
 • Chulepon Chawmathagit and Prapapporn Chinuntuya. (2004). Factors Predicting Health-Promoting Lifestyle of Nursing Instructors, Students and Supporting Staff of the Thai Red Cross College of Nursing. Poster Presentation the International Conference – Health Promotion: Evidence, Practice and Policy October, 20-22, 2004.
 • เกศรินทร์ ศรีสง่า และประภาพร จินันทุยา. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะจิตวิญาณของนักศึกษาพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล. 27(2), 185-196.
 • อังคณา สริยาภรณ์ จอนผะจง เพ็งจาด ประภาพร จินันทุยา และเกศรินทร์ ศรีสง่า. (2538) .การศึกษาการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ที่เข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง. Poster Presentation the 4th International Conference on Home and Community Care for Persons Living with HIV/AIDS, Paris, France, Dec, 5-8, 1999.
 • คณะทำงาน Thailand P-DOPPS Steering ปี พ.ศ. 2559 โครงการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการศึกษาถึงปัจจัย (แบบแผนการรักษาและแนวปฏิบัติ) ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การล้างไตทางช่องท้อง” เป็นโครงการการศึกษาระหว่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย) โครงการวิจัยเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ International Society for Peritoneal Dialysis, Arbor Research Collaborative for Health
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 
 • ศิริพร ขัมภลิขิต มณี อาภานันทิกุล และ ประภาพร จินันทุยา. (2558). ชุดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทบาทพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หน้า 11-115 ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร (บรรณาธิการ).  7 ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ. โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นนทบุรี: บริษัทมาตา การพิมพ์.
 • ประภาพร จินันทุยา. (2555). โมเดลการสร้างเสริมสุขภาพ. ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี (บรรณาธิการ). คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • ประภาพร จินันทุยา. (2555). ทฤษฎีความสามารถของตนเอง. ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี (บรรณาธิการ). คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • ประภาพร จินันทุยา. (2555). การสร้างเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ. ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี (บรรณาธิการ). คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • ประภาพร จินันทุยา. (2545). กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ: การออกกำลังกาย. ใน ศิริพร ขัมภลิขิต, ลดาวัลย์ ปทีปชัยกูร, นันทวัน สุวรรณรูป, รัชนี สรรเสริญ และประภาพร จินันทุยา (บรรณาธิการ). คู่มือการสอนการส่งเสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต. 
 • ดรุณี รุจกรกานต์ สมจิต หนุเจิญกุล อาภรณ์ ดีนาน ประภาพร จินันทุยา อมร สุวรรณนิมิตร พิกุล นันทชัยพันธ์ และอภิญญา วงศ์พิริยโยธา. (2555) รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อสุขภาพสังคม. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • ศิริพร ขัมภลิขิต ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร นันทวัน สุวรรณรูป รัชนี สรรเสริญ และประภาพร จินันทุยา. (บรรณาธิการ). (2545). คู่มือการสอนการส่งเสริมสุขภาพ ในลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต. ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
การบริการวิชาการและบริการสุขภาพ
 • Faculty practice เรื่อง โครงการบริการวิชาการด้านการดูแลต่อเนื่องที่เน้นการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเนื้องอกสมอง โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลและพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยธนาคารกรุงเทพ ชั้น 2 
 • คณะกรรมการศูนย์การต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล
 • วิทยากรภายนอกสถาบัน
 • วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาตำรา ระยะที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท แอน สปา อำเภอก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2553-2556
ปี พ.ศ. 2556
 1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวไพรินทร์ พัสดุ นักศึกษากลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ความเครียด การเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแล และการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บที่ศีรษะ” วันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศิริพรรณ ภมรพล นักศึกษากลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยภายหลังตัดต่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 14.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววันทกานต์ ราชวงศ์ นักศึกษากลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2555
 1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวกานตรัตน์ โรจนพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด วันที่ 17 ธันวาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของนางสาวจิราพร พอกพูนทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง การเฝ้าระวังภาวะช๊อกจากการบาดเจ็บของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของนางสาววิราภรณ์ พันธ์บุตร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง Promoting successful in weaning patients from mechanical ventilation: evidence-based nursing วันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนายฐิติพงษ์ ตันคำปวน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง The relationships among recovery symptoms, mood state and physical functioning in post-operative brain tumor patients วันที่ 3 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุวรรณี ชอบการไร่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว วันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. กรรมการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวจันทรา น้ำดอกมะลิ เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
 7. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของคุณอรุณรัตน์ ร่างโสม นักศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยระบบประสาทสมอง:การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์” วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวธัญรดี ปราบริปู เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนญาติผู้ดูแลหลักต่อความสามารถและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสมอง ” นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2554
 1. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของนางสาวขวัญใจ รักพ้อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง การเกิดภาวะเบาจืดและการจัดการภาวะเบาจืดในผู้ป่วยผ่าตัดสมองและบาดเจ็บสมอง วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของคุณอดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ นักศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ประยุกต์ทฤษฎ๊พฤติกรรมตามแผนในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ คุณนภาพร มาศสุข นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของญาติผู้ดูแลในโปรแกรมฟื้นฟูต่อการฟื้นสภาพและภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวขวัญแก้ว วงษ์เจริญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง The relationships between academia, hypoxia, hyperglycemia and physiological responses among severe traumatic brain injured patients in the intensive care unit วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของนายเกรียงศักดิ์ ฤทธิอา นักศึกษาปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. กรรมการสอบสารนิพนธ์ของนางสาวอุษณีย์ แก้วเก็บ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง The effects of utilizing a clinical nursing practice guideline for prevention of perineal dermatitis in neurological patients with urinary incontinence วันที่ 9 มีนาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2553
 1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวปภัสสรา มุกดาประวัติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อสมอง ความรุนแรงของความพร่องระบบประสาท ภาวะโภชนาการ และภาวการณ์ทำหน้าที่ด้านร่างกายของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 7 ธันวาคม 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวนันทา ขวัญดี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความปวด ภาวะซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคมกับการฟื้นตัวของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักภายหลังทำผ่าตัด วันที่ 1 เมษายน 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรชร บุติพันดา นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับภาวการณ์ทำหน้าที่ของผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด วันที่ 8 มีนาคม 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวสุพาพร เพ็ชรอาวุธ นักศึกษากลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[กลับไป]