ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พันธกิจสาขาวิชา

พันธกิจสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1. การเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การพัฒนานักศึกษา
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. การประกันคุณภาพการศึกษา

[กลับไป]