ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส

_______________.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.บุหงา  ตโนภาส

                (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Bu-ngah Tanopas

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
ตำแหน่งบริหาร  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน   ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2256-4092-98 ต่อ 274

โทรสาร 0-2256-4090

ประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุด)


พ.ศ.

วุฒิปริญญา

สาขา

สถาบัน

2548

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2533

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

(Acute care Nursing)

มหาวิทยาลัยมหิดล

2527

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(เกียรตินิยมอันดับ2)

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 ประวัติการฝึกอบรม

พศ.

หลักสูตร

สถาบัน

ระยะเวลา

2541

Fellowship training in the clinical management of HIV Disease

The New York Hospital,Cornell Medical Center, USA.

1 เดือน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

 • Tanopas, B & Phuekthes, S. (1999). Coping Pattern  and Perception of Family Well-being in  HIV Pregnant Women. Communications posters carteles.  The fourth international conference on home and community care for persons living with HIV/AIDS. 5-8 December 1999, Paris, France.
 • บุหงา ตโนภาส, กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ และ กฤษณา พูลเพิ่ม.(2549).  การรับรู้ความรุนแรงของการถูกทำร้าย รูปแบบของการถูกทำร้าย สัมพันธภาพในชีวิตคู่ และสถานภาพของชีวิตคู่ กับความทุกข์ระทมทางใจของสตรีที่ถูกสามีทำร้าย. วิทยาสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 31(1),153-168.
 • บุหงา ตโนภาส, ราศี ลีนะกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และ ทัศนา บุญทอง. (2549). ผลการใช้นวตกรรมในการสร้างเสริมพลังความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำในนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการเฟมินิส นำเสนอผลงานวิชาการ (Oral presentation) ใน การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้: เส้นทางสู่การพัฒนาการพยาบาล. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร.
 • บุหงา ตโนภาส, กฤษณา ศิริวิบูลย์กิจ. (2551). การเผชิญปัญหาในสตรีที่ถูกสามีทำร้ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.  สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่1 ประจำปี 2551 “ เรื่องจริงของหญิงชาย”. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
 • บุหงา ตโนภาส,ชลดา จันทร์ขาว, ศิริพร พุทธรังษี (2552).  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนาต่อความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและการรับรู้สมรรถนะในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. นำเสนอในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ( Oral Presentation) วันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552. 
 • บุหงา ตโนภาส , ศุภาว์ เผือกเทศ, ศิวพร อินทรภักดี, สุรีย์ ปิ่นตาสา และ พรลดา ณ นคร. (2553).  อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีที่รับบริการหน่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา. นำเสนอในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ( Oral  Presentation) วันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552. และ ตีพิมพ์ใน วารสารสภาการพยาบาล, 25 (3), 64-77.  
 • Bu-Ngah Tanopas, Patcharin putiphonsit, Suwanna Buneam, Parnjun Tapanakulsuk, and Rungnapa Panitrat. (2012) Intimate Partner Violence: Community Empowerment for Continuing Care. Podium presentation in Women's Health International Congress on Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Future. Bangkok, Thailand.

 บทความ/ตำรา/เอกสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • อังศนา สริยาภรณ์ และ บุหงา ตโนภาส. (2550). การสร้างและส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลสภากาชาดไทย: การเรียนรู้และการเพาะบ่มประสบการณ์ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ใน คณะอนุกรรมการดำเนินกิจการการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, เราช่วยกันทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย (หน้า 72-74). กรุงเทพ: คณะกรรมการฯ.
 • บุหงา ตโนภาส. (2553).  ครู  โลกทัศน์ สายสัมพันธ์ กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศิษย์. ใน  ประพิมพร เฉลิมอากาศ(บรรณาธิการ), เราช่วยกันทำรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย: รวมบทความวิชาการ/ประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน / คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น"ความรู้คู่คุณธรรม"และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. (หน้า 257 ถึง 261). กรุงเทพ: คณะกรรมการฯ.
 • บุหงา ตโนภาส. (2550). การช่วยเหลือสตรีเลิกบริโภคยาสูบ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 18(1), 10-20.
 • บุหงา ตโนภาส และ คณะ.(2552). แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์.
 • บุหงา ตโนภาส และคณะ. (2552). คู่มือการดูแลสุขภาพสตรี. กรุงเทพฯ: พิทักษ์การพิมพ์.
 • อภิญญา วงศ์พิริยโยธา, แก้วจิต มากปาน, พิเชษฐ์ เรืองสุขสุด,  บุหงา ตโนภาส. (2555). หน่วยที่5 การช่วยบุคคลเฉพาะกลุ่มให้เลิกยาสูบ. หน้าที่ 131-200. ใน บุหรี่กับสุขภาพ: บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่. ทัศนา บุญทอง, ผ่องศรี ศรีมรกต และ สุริธร กลัมพากร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท เบญจผล จำกัด.
รางวัล
 • ครูต้นแบบโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
 • ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท


[กลับไป]