ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
teacher  หน้าที่ 1

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล                (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Rotsukon Varitsakul ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา Ph D (Nursing) E-mail: rotsukonv@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ Chronic illness care   งานบริ...
รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) รศ.ดร. จอนผะจง  เพ็งจาด                (อังกฤษ) Associate Professor Johnphajong  Phengjard, RN, Ph.D ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สถานที่ทำงาน ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-256-4092- ...
ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.บุหงา  ตโนภาส                 (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Bu-ngah Tanopas ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   ตำแหน่งบริหาร  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน   ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เล...
ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์                (อังกฤษ) Assistant Professor Dr.Duangkamol Wattradul ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 8 หัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1. ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต พยาบาลศ...
ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา  (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Prapaporn  Chinuntuya ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัด ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพ...
ผศ.เกศรินทร์ ศรีสง่า
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.เกศรินทร์ ศรีสง่า
ผศ.สมทรง จิระวรานันท์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.สมทรง จิระวรานันท์
ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์                (อังกฤษ) Assistant Professor Sarinrat Wattanatornnan ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู...
ดร.อารยา เจรนุกุล
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ดร.อารยา  เจรนุกุล                (อังกฤษ) Instructor Dr. Araya Jeranukul ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา E-mail jenaraya0107@gmail.com ความเชี่ยวชาญ - Critical care nursing - Psycho- spiritual care in palliat...

[1][2][3]
[กลับไป]